Apneaman s.r.o. Bubenské nábřeží 306/13

IČ 27866441, DIČ CZ27866441

 

Storno podmínky pro kurzy a akce

Level I/ Outdoor / Indoor – ČR Training Camp, Level II a Level III – Chorvatsko

 

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služby „Indoor Freediver“, závazné objednávky těchto kurzů prostřednictvím internetových stránek www.apneaman.cz a následnou úhradu stanovené ceny. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služby a zákazníka.

 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právní řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992).

 

Kurz Level I/ Outdoor/ Indoor/ Training Camp/ Level II a Level III

 

Kurz Level I/ Outdoor/ Indoor/ Training Camp/ Level II a Level III – dále jen Kurz – budeme pro účely této smlouvy rozumět služby specifikované a nabízené na stránkách APNEAMAN. 

 

Poskytovatel kurzů

 

Apneaman s.r.o.

Bubenské nábřeží 306/13

17000 Praha 7

IČ: 27866441

DIČ: CZ27866441, dále jen společnost. 

 

Zákazník

 

Zákazník, dále také „účastník kurzu“ je spotřebitelem a při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Uzavření smlouvy

 

Smlouva mezi Zákazníkem a Společností je uzavřena okamžikem potvrzení přihlášení do Kurzu Společností. Tímto okamžikem vzniká Zákazníkovi povinnost uhradit cenu kurzu a Společnosti povinnost umožnit Zákazníkovi po provedení této úhrady účast na kurzu.

 

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření. Toto odstoupení může být učiněno emailem na adresu jan@apneaman.cz. Tím je odstoupení doručeno poskytovateli Kurzu.

 

Apneaman s.r.o. Bubenské nábřeží 306/13

IČ 27866441, DIČ CZ27866441

 

Přihlášení do Kurzu je možné pouze prostřednictvím internetového formuláře, který je dostupný z webové stránky Kurzu. Zákazník je povinen vyplnit do tohoto formuláře údaje pravdivě a takovým způsobem, aby jej bylo možné kontaktovat před zahájením Kurzu. Jsou-li údaje vyplněny neúplně či nepravdivě, nezaručuje Společnost potvrzení přihlášení Zákazníka do Kurzu.

 

V případě zvýšení ceny kurzů a již zakoupených poukazů je nutné doplatit aktuální cenu za kurz.

 

Přihlášení Zákazníka do Kurzu je potvrzeno Společností emailem, který obsahuje rekapitulaci příslušných údajů relevantních pro přihlášení do Kurzu (zejména názvu Kurzu, termínu a místa konání Kurzu), výzvu k platbě spolu s údaji pro realizaci platby a fakturu.

 

Přihlášení do Kurzu je možné nejpozději 1 pracovní den před konáním zvoleného Kurzu. V případě později provedeného Přihlášení do kurzu Společnost nezaručuje potvrzení přihlášení Zákazníka do Kurzu a zajištění účasti Zákazníka v Kurzu.

 

Úhradu Kurzu lze provést bankovním převodem na základě údajů poskytnutých Společností při potvrzení objednávky nebo v hotovosti přímo v Apnea centru (http://www.apneaman.cz/cz/kontakt.html). Okamžikem připsání úhrady v požadované výši na účet Společnosti vzniká Společnosti povinnost poskytnout zákazníkovi Kurz splňující specifikaci Kurzu (zveřejněnou na příslušné webové stránce). Úhrada ceny Kurzu musí být provedena do splatnosti uvedené na faktuře. Nebude-li úhrada Kurzu provedena řádně a včas, upozorní Společnost zákazníka na tuto skutečnost prostřednictvím emailové či sms zprávy a poskytne mu dodatečnou lhůtu 3 dnů od zaslání tohoto upozornění. Pokud ani po uplynutí této lhůty nedojde k připsání požadované částky na účet Společnosti, Společnost toto přihlášení do Kurzu může zrušit. Tímto Společnost odstupuje od smlouvy se Zákazníkem a veškeré povinnosti vůči němu zanikají. Zrušení přihlášení do Kurzu není překážkou k opětovnému přihlášení do téhož Kurzu.

 

Přihlášení do Kurzu je zákazník oprávněn zrušit kdykoliv před úhradou Kurzu emailem s titulkem Zrušení kurzu zaslaného na emailovou adresu jan@apneaman.cz.

 

V případě, že zákazník uhradil plnou cenu Kurzu, je oprávněn stornovat své přihlášení do Kurzu emailem s titulkem Storno kurzu. Doručením tohoto emailu Společnosti zaniká povinnost Společnosti poskytnout příslušný Kurz zákazníkovi a vzniká Společnosti povinnost vrátit Zákazníkovi část úhrady Kurzu, pokud nebyl Kurz již zahájen. Pokud Zákazník toto storno provede až po uplynutí lhůty k odstoupení od smlouvy, je tato část závislá na datu zahájení Kurzu, do něhož je zákazník přihlášen a termínu doručení emailu o stornování kurzu:

 

Za podmínky přesunutí kurzu na jiný termín:

  · storno v rozmezí 13-8 dní před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 10% z ceny kurzu,

 – storno v rozmezí 7 – 4 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 15% z ceny kurzu,

 · storno v rozmezí 3 – 2 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 35% z ceny kurzu.

 

Apneaman s.r.o. Bubenské nábřeží 306/13

IČ 27866441, DIČ CZ27866441

· Storno v rozmezí 1 den před zahájením kurzu a v den zahájení: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 60% z ceny kurzu.

 

   Bez přesunutí kurzu na jiný termín:

  · storno v rozmezí 13-8 dní před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 20% z ceny kurzu,

 · storno v rozmezí 7 – 4 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 60% ze ceny kurzu,

 · storno v rozmezí 3 – 0 dnů před zahájením kurzu: Zákazník se zavazuje zaplatit storno poplatek ve výši 100% z ceny kurzu.

 

Částka bude zákazníkovi převedena po potvrzení dobropisu, který mu bude vystaven nejpozději do 20 dnů po obdržení emailu o stornování kurzu. Částka bude Zákazníkovi připsána nejpozději do 7 dnů od potvrzení dobropisu.

 

Pokud jsou důvodem ke stornu závažné zdravotní, rodinné či osobní důvody Zákazníka, může Společnost vzniklou situaci vyřešit se Zákazníkem individuálně, např. snížením storno poplatku.

 

Společnost si vyhrazuje právo změnit ze závažných důvodů (např. zrušení pronájmu prostor pro výuku, nemoc lektora) místo konání a termín konání Kurzu. Společnost má povinnost tuto skutečnost neprodleně sdělit všem přihlášeným do daného Kurzu. Zákazník má v takovémto případě možnost o bezplatné převedení do téhož Kurzu Společnosti v jiném termínu či místě nebo může svoji přihlášku zrušit ( i v případě, že provedl úhradu daného Kurzu). V případě, že se přihlášený rozhodne svoji přihlášku podstoupit někomu jinému, je to umožněno, v případě, že dotyčný splňuje požadovaný věk pro kurz. Provedení úhrady daného Kurzu stornovat, vrátí mu Společnost celou uhrazenou částku nejpozději do 20 dnů od stornování Kurzu.

 

Společnost si vyhrazuje právo neotevřít Kurz, je-li tři pracovní dny před jeho začátkem přihlášeno méně než 5 zákazníci, kteří provedli úhradu Kurzu. V takovémto případě neprodleně Společnost informuje všechny přihlášené emailem a sms zprávou. Zákazník má v takovémto případě možnost požádat o bezplatné převedení do téhož Kurzu Společnosti v jiném termínu či místě nebo může svoji přihlášku zrušit (v případě, že neprovedl úhradu daného Kurzu). V případě, že se přihlášený rozhodne svoji přihlášku na neotevřený kurz po provedení úhrady daného Kurzu stornovat, vrátí mu Společnost celou uhrazenou částku nejpozději do 20 dnů od stornování Kurzu.

 

Společnost se zavazuje plnit specifikaci Kurzu, která je uvedena na příslušné webové stránce. V případě stížností Zákazníka na výuku lektora se situace řeší individuálně. Společnost má právo změnit obsah kurzu (dle platných standartů výcvikového systému Apnea Academy) nebo harmonogram.

 

Lektor Kurzu má právo vyloučit z účasti na kurzu Zákazníka, který svým jednáním brání v řádné výuce či obtěžuje ostatní Zákazníky. Neuposlechne-li Zákazník výzvy lektora k ukončení tohoto jednání, má Společnost právo ho z účasti na Kurzu vyloučit bez nároku na navrácení ceny Kurzu či jeho poměrné částky.

 

Společnost se zavazuje, že všechny osobní údaje poskytnuté Zákazníkem budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Společnosti, která se řídí zákonem č. 101/2000

Apneaman s.r.o. Bubenské nábřeží 306/13

IČ 27866441, DIČ CZ27866441

 

Sb. V případě neuzavření smluvního vztahu či bez dalšího souhlasu studenta budou uvedené údaje znehodnoceny.

 

Student odesláním formuláře ve smyslu odstavce Přihlášení do Kurzu těchto podmínek prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených při přihlašování pro potřeby Společnosti. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takovéhoto smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od jeho ukončení.

 

Reklamace probíhají v souladu s příslušnými právními normami platnými v ČR.